01. Uppackning

Trådlös sensor (grind)

Trådlös sensor (grind)

LR1/Typ-N 1,5V batterier

Dubbelhäftande tejp

Guide för snabb start

Meddelande om ändring
Remsol Europe S.L. har inte godkänt några ändringar eller modifieringar av denna enhet från användarens sida. Eventuella ändringar eller modifieringar kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Interferensutlåtande (om det inte är placerat i enheten)
Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underkastad följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.

Meddelande om trådlös anslutning
Denna enhet överensstämmer med FCC:s gränsvärden för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö och uppfyller FCC:s riktlinjer för exponering för radiofrekvenser (RF). Denna sändare får inte samlokaliseras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Meddelande om digital utrustning enligt FCC klass B
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:
- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

< Tidigare
nästa > nästa